fbpx

(“ผู้ใช้บริการ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ ดังนี้

 

– ผู้ให้บริการ จะทำการคืนเงินค่าบริการให้กับลูกค้า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถใช้บริการตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ – ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจากความไม่พึงพอใจหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้เริ่มใช้บริการไปแล้ว และหรือมีการยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือการพิจารณาของผู้ให้บริการเท่านั้น – ระยะเวลาการคืนเงินค่าบริการ มีรายละเอียดดังนี้

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

 

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิตและบัตร โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

 

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้ง (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)

– ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อบริการ ในกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อบริการ

 

กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon

 

กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

– ผู้ใช้บริการ จะไม่ดำเนินการให้บริการ และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณีที่เกิดขึ้นจากบริการ ไม่มีให้บริการแล้ว

 

กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาค่าบริการที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง

 

กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น

– ผู้ใช้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย – ผู้ใช้บริการ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

– ผู้ใช้บริการ ขอคืนเงินได้ที่ [email protected] โดยสามารถแจ้งการขอคืนเงิน และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือรับรอง นิติบุคคล
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซ็นต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)
3. ระบุ ชื่อ หมายที่ใบเสร็จ เบอร์โทรศัพท์ และเหตุผลในการขอคืนเงิน

 

ลงประกาศ 01 พฤศจิกายน 2019